Contact Us

ACS Board

Chairman: Yaohui Wang (301) 435-3039 (Day) / (301) 919-3836 (Night)
yaohuiw168@gmail.com


ACS Rockville Campus

Principal: Liang Huang (240)751-7066
owlyxx@yahoo.com


ACS Herndon Campus

Principal: Xiangbo Xia (571) 208-4441
xiangboxia@yahoo.com


ACS Clarksburk Campus

Principal: Xiuzhu Yang (301) 926-9055
yangxiuzhu@gmail.com


ACS Silver Spring Campus

Principal: He Huang (240) 506-1663
heh20855@gmail.com